TIN BÀI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 1

    Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của năm học 2018 -2019 Ngay từ đầu năm học Tổ chuyên môn Tổ 1 đã lên kế hoach mở các chuyên đề các khối lớp 1,2,3 xuyên suốt năm học. Để giảng dạy tốt các môn học nhất là các môn ít giờ kiến thức luôn gắn với thực tiễn cuộc sống của học sinh.Vì vậy Khối 3 chúng tôi mở chuyên đề môn Tự nhiên xã hội có tích hợp GD An ninh quốc phòng trong giảng dạy môn học .Từ đó học sinh có thể vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tiễn được tốt hơn .

Một số hình ảnh: