Chiều ngày 22/10/2021 trường Tiểu học Khe Mo đã tổ chức bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên về HTQC để  áp dụng HTQC tại lớp học  góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; sau khi tham gia tập huấn các đồng chí giáo viên đã hiểu được khái niệm HTQC, đặc điểm HTQC, các nguyên tắc áp dụng HTQC, các lợi ích HTQC, và HTQC trong chương trình GDPT cấp tiểu học; Thiết kế bài giảng và áp dụng HTQC trong hoạt động dạy học hàng ngày tại trường tiểu học. Buổi tập huấn đã giúp các giáo viên  hiểu được bản chất của hướng tiếp cận học thông qua chơi. Phân biệt được học thông qua chơi và trò chơi. Đã phân tích được 5 đặc điểm của học thông qua chơi trong các hoạt động học tập.