Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh, góp phần xây dựng xã hội học tập.  Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hoá đọc trong nhà trường. Ngày 21/04/3021 trường Tiểu học Khe Mo đã tổ chức Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.  Tuyên truyền  Ngày sách Việt Nam,  mỗi khối sắp xếp trưng bày 1 gian sách, cho các em học sinh vẽ tranh sau khi được đọc một cuốn sách…

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày sách Việt Nam của nhà trường: