Chiều ngày 27/11/2020 cụm chuyên môn số 1  tổ chức chuyên đề môn Tiếng Việt nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm  chuyên môn số 1 trao đổi, chia sẻ về các phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT 2018) Ban hành kèm theo TT 32/2018/TT-BGD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Cùng tháo gỡ những khó khăn sau hai tháng dạy lớp 1 theo  CTGDPT 2018. Giúp giáo viên  dạy lớp 1 làm rõ những quy định đánh giá học sinh lớp 1 trong năm học 2020 -2021 theo TT 27. Về dự buổi sinh hoạt chuyên môn có đồng chí Lê Thị Thu Hằng chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề